T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇANKIRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/1.EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018


                                                                                      ÇANKIRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/1.EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

5258 Sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu gereği İlimiz 15 Ekim 2008 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten sonra istifa, sair nedenlerle boşalan ve İlimiz Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Yeni kurulan Yaran Aile Sağlığı Merkezi 18.01.25-18.01.26 -18.01.27-18.01.28 nolu Aile Hekimliği Birimleri, Merkez Taşmescit Aile Sağlığı Merkezi 18.01.04, Merkez Karataş Aile Hekimliği Birimi 18.01.31  pozisyonları için 2018/1. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 ve 11 Mart 2015 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince Ek’ de yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği Birimleri için 19 Şubat 2018 Pazartesi  günü saat 17:00’ da Atama Nakil Komisyonu huzurunda, İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Fatih Mahallesi Yerleşkesi Kat 1  Aile Hekimliği Toplum Sağlığı  Hizmetleri ve Göç Birimi Odasında  yapılacaktır. (Fatih Mahallesi Mezarlık Caddesi Belediye  Gasilhane Karşısı No 52)

Müracaat etmek isteyen Hekimlerin 08 Şubat 2018 – 14 Şubat 2018 Çarşamba   günü saat: 17:00’ a kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği  Toplum Sağlığı ve Göç Hizmetleri Birimine  EBYS üzerinden veya şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup ilgili Birime  saat 17:00’a kadar ulaşmayan müracaat başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

(Müracaat için ilgili dilekçe örnekleri ekte olup, eksiksiz doldurulacaktır.)

*Kadroları başka kurumda olan hekimler mutlaka muvafakat belgesini getirmek zorundadır, eksik belge olacağından müracaatınız işleme konulmayacaktır. 

 Hizmet puanlarına itirazlar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine yapılacak olup son gün 15 Şubat  2018’dir.

                                                  Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili açıklama

1) Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden’’ Çankırı İli Aile Hekimliği Yerleştirme gününde ………hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adıma yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi ……..……ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

2) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü ile alınacaktır. Tercih günü için belirlenen ve Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü duyuru panosunda ve http://cankirism.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilerek davet edilen adaylar ve görevliler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.
 
3) Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamaz.

5) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini yazılı bir belgeyle Komisyona sunarak tercih hakkını kullanmaktan vazgeçebilir.

6) Aile Hekimliği bölgesini ve kodlu Aile Hekimliği birimini  seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezinde aynı kodlu Aile Hekimliği birimine tahsis edilmiş olan  poliklinik odasını da seçmiş olacaktır. Ayrıca poliklinik odası  seçimi yapılmayacaktır.

 7) Aile Sağlığı Merkezinde asgari bulundurulması gereken tıbbı cihaz ve malzemeler birime yerleşen Aile Hekimi tarafından temin edilecektir. 

 • Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler Kadrosunun bulunduğu kurumdan onaylı Hizmet Cetveli alacaklardır.

 • Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler muvafakat belgelerini kurumlarından kendileri alacaklardır.

 • Varsa Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere)

 • 26.03.2013 Tarih 34050 Sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Geçişte Muvafakat İşlemleri ile ilgili Genelgeleri doğrultusunda istenecek muvafakat belgesi.

 • 23.09.2013 Tarih 10296 Sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Geçişte Muvafakat İşlemleri ile ilgili Genelgeleri doğrultusunda istenecek muvafakat belgesi.

Sertifika ibraz etme zorunluluğu olmayan hekimler:

1-İlimize 15.10.2008 tarihinden sonra Aile Hekimliği Uygulaması başlamayan bir ilden gelen hekimlerin sertifika ibraz etmemecburiyeti yoktur.

2- İlimize 15.10.2008 tarihinden sonra devlet hizmet yükümlüsü, istifa sonrası ve ilk atama olarak yerleşen hekimlerimizin sertifika ibraz etmemecburiyeti yoktur.

 3- Maddeye esas olan hekimlerimizin yerleştirme işlemleri gerçekleştiği takdirde görevlerine başlayacaklar ve en kısa zamanda sertifikalandırılmaları sağlanacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar Dördüncü Bölüm 5. maddesinde geçen “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen İlde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz” a göre uygulama yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

(5)İlde boş pozisyonlar yukarıdaki dördüncü fıkradaki sıralamaya göre doldurulamaz ise bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle yerleştirme yapılabilir.

(6) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

(7)25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” geçerlidir.

(8) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.12.2017 Tarihli ve 1464 Sayılı Aile Hekimliğinde Geçişte Muvafakat İşlemleri  2017/21 Sayılı Genelgeye Göre İşlem Yapılcaktır.

(09)11 Mart 2015 Tarih 29292 Sayılı Uygulama yönetmeliğindeki değişiklikler ve  16 Nisan 2015 Tarih 29328 Sayılı Ödeme ve sözleşme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 16 Mayıs 2017 tarihli ve 3068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler.

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLANSIRALAMA USULÜ:

 “İlde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda, en geç 1 ay içinde aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme işlemi yapılır:”

1. Liste: a) Askerlik dönüşü, Mazeret tayin, doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.

Bu grupta bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihidir.

1.Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir onaylı belge.
 • Göreve başlama belgesi (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası)
 • Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü )çıktısı

2. Liste: b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu ve pozisyonu Aile Hekimliği Uygulaması olan İlde aile hekimi uzmanları

2. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü ) çıktısı
 • Aile hekimleri için Çankırı İlinde sözleşmeli olduğu Aile Hekimliği pozisyonunda 1 yıl süreyle çalıştığını gösterir belge* 3. Liste: c) 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanununa tabi olarak ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.

   3. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı
 • Aile hekimleri için Çankırı İlinde sözleşmeli olduğu Aile Hekimliği pozisyonunda 1 yıl süreyle çalıştığını gösterir belge veya idareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge*

   4. Liste: ç) Varsa yedek liste

  5. Liste: d) Kadrosu veya pozisyonu Aile Hekimliği uygulaması olan  ilde olan tabip/ uzman tabipler.

  4. ve 5. Listelerde Bulunan Hekimler  İçin  İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu
 • AileHekimi Bilgi Formu
 • Sağlık Bakanlığı personeli için başvuran kişiye ait www.yenipbs.saglik.gov.tr  adresinde Hizmet Puanı sayfasından alınan Hizmet Puanı Dökümü,
 • Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler Kadrosunun bulunduğu kurumdan onaylı Hizmet Cetveli alacaklardır.
 • Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler muvafakat belgelerini kurumlarından kendileri alacaklardır.
 • Varsa Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere)
 • 26.03.2013 Tarih 34050 Sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Geçişte Muvafakat İşlemleri ile ilgili Genelgeleri doğrultusunda istenecek muvafakat belgesi.
 • 23.09.2013 Tarih 10296 Sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliği Geçişte Muvafakat İşlemleri ile ilgili Genelgeleri doğrultusunda istenecek muvafakat belgesi.

Sertifika ibraz etme zorunluluğu olmayan hekimler:

1-İlimize 15.10.2008 tarihinden sonra Aile Hekimliği Uygulaması başlamayan bir ilden gelen hekimlerin sertifika ibraz etmemecburiyeti yoktur.

2- İlimize 15.10.2008 tarihinden sonra devlet hizmet yükümlüsü, istifa sonrası ve ilk atama olarak yerleşen hekimlerimizin sertifika ibraz etmemecburiyeti yoktur.

 3- Maddeye esas olan hekimlerimizin yerleştirme işlemleri gerçekleştiği takdirde görevlerine başlayacaklar ve en kısa zamanda sertifikalandırılmaları sağlanacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar Dördüncü Bölüm 5. maddesinde geçen “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen İlde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz” a göre uygulama yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

(5)İlde boş pozisyonlar yukarıdaki dördüncü fıkradaki sıralamaya göre doldurulamaz ise bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle yerleştirme yapılabilir.

(6) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

(7)25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” geçerlidir.

(8) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.12.2017 Tarihli ve 1464 Sayılı Aile Hekimliğinde Geçişte Muvafakat İşlemleri  2017/21 Sayılı Genelgeye Göre İşlem Yapılcaktır.

 (09)11 Mart 2015 Tarih 29292 Sayılı Uygulama yönetmeliğindeki değişiklikler ve  16 Nisan 2015 Tarih 29328 Sayılı Ödeme ve sözleşme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 16 Mayıs 2017 tarihli ve 3068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler.

                                   BOŞ OLAN  AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONU

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI

AHB BİRİM KODU

NÜFUS

YERİNDE SAĞLIK HİZMET NÜFUSU CEZAEVİ

GEZİCİ SAĞLIK HİZMET NÜFUSU

İLE UZAKLIK (Km)

İLÇEYE UZAKLIK (Km)

ASM GRUBU

A,B,C,D,E

Yaran Aile Sağlığı Merkezi

18.01.25

0

-

-

-

-

Yaran Aile Sağlığı Merkezi

18.01.26

0

-

-

-

-

Yaran Aile Sağlığı Merkezi

18.01.27

0

-

-

-

-

Yaran Aile Sağlığı Merkezi

18.01.28

0

-

-

-

-

Merkez Taşmescit Aile Sağlığı Merkezi

18.01.04

3410

-

-

-

-

D

Merkez Karataş Aile Sağlığı Merkezi

18.01.31

0

0

0

0

-

E

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 31.08.2015 tarih 2015.5727.1846  sayılı yazıları  ekindeki  Olurları gereği Yeni Kurulan Yaran  Aile Sağlığı Merkezi 18.01.25 - 18.01.26 No’lu Aile Hekimliği Birimleri, Türkiye Halk  Sağlığı Kurumu Başkanlığının 25.08.2016 tarih 99858683-431.04.02-E.2825  sayılı yazıları  ekindeki  Olurları gereği Yeni Kurulan Yaran  Aile Sağlığı Merkezi 18. 01.27 No’lu   Aile Hekimliği  Birimi ve Türkiye Halk  Sağlığı Kurumu Başkanlığının 17.10.2016 tarih 99858683-020-E.3252  sayılı yazıları  ekindeki  Olurları gereği Yeni Kurulan Yaran  Aile Sağlığı Merkezi 18. 01.28 No’lu   Aile Hekimliği  Birimi pozisyonları 0 (sıfır) nüfuslu ve bölge olarak  Abdulhalikrenda Mahallesi sınırları içerisinde olup bina tercihi, ve kiralaması Yönetmelik gereği bulundurulması zorunlu olan tüm teçhizat ve tıbbı malzemeler  tercih eden hekim/hekimler tarafından temin edilecek ve bina tercihi hekim/hekimler tarafından  Müdürlüğün uygun  gördüğü  bölge ve yapıda olacaktır. Ayrıca yeni kurulan Karataş ASM  2 (iki) Birimlik Aile Sağlığı Merkezi 1 Pozisyonu tercih edilmiş bir boş posizyon için yerleştirme açılmıştır.Karataş Aile Sağlığı Merkezi Özelden Mevcut Hekim Tarafından  Kiralanmış olup Mevcut hekim ile ortak ASM  giderleri ile ilgili Ortak hareket edecektir.İl Sağlık Müdürlüğünün Kiralama ve malzeme temini ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.


Lütfen Tablolar İçin Tıklayınız

2018-1. Ek Yerleştirme Takvimi (1 sayfa).xlsx
EK 1.docx
EK 4.docx
EK 2.docx
EK 3.docx
2018-1 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Bilgi Tablosu (1 sayfa).xlsx

Op.Dr.Hüseyin KESKİN
    İl Sağlık Müdürü